خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ English

مجید آزادی

تحصیلات

لیسانس: فیزیک  1369    دانشگاه: فردوسی مشهد

فوق لیسانس: هواشناسی 1373   دانشگاه: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دکتری: هواشناسی 1379     دانشگاه: جواهر لعل نهرو، هندوستان

 

فعالیت های اجرایی

-          پیش بین، از تاریخ3 /74/7 الی 81/10/2 ، مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور.

-          عضو هیات علمی (استادیار) پژوهشکده هواشناسی، از تاریخ 80/10/2 تاکنون.

-          عضو هیات علمی (دانشیار) پژوهشکده هواشناسی، از تاریخ 91/04/15 تاکنون.

-          معاون آموزشی و پژوهشی سازمان هواشناسی کشور، از تاریخ80/9/2 الی84/6/4.

-          رئیس مرکز آموزش منطقه ای هواشناسی و علوم جو ) (RMTC، از تاریخ 80/4/26 الی 84/6/4.

-          مدیر گروه پژوهشی هواشناسی سینوپتیکی و دینامیکی، از تاریخ82/5/1 تاکنون.

-          سرپرست معاونت توسعه و پیش بینی هواشناسی از تاریخ 98/4/18 تا کنون.

-          سردبیر مجله نیوار از تاریخ 94/10/12 تا کنون. 


 مقالات چاپ شده

Majid Azadi, Abbasali Aliakbari Bidokhti, Omid Alizadeh-Choobari, Habib Allah Sayari: Dust storms in west and southwest Iran and their impact on radiation fluxes: A case study. Iranian Journal of Geophysics, Vol 11, No 3, 2017, P. 6

Zeinab Zakeri, Majid Azadi, Sarmad Ghader: The impact of different background errors in the assimilation of satellite radiances and in-situ observational data using WRFDA for three rainfall events over Iran. Advances in Space Research 10/2017; 61(1)., DOI:10.1016/j.asr.2017.10.011

Sadegh Zeyaeyan, Ebrahim Fattahi, Abbas Ranjbar, Majid Azadi, Majid Vazifedoust: Evaluating the Effect of Physics Schemes in WRF Simulations of Summer Rainfall in North West Iran. 07/2017; 5(3):48., DOI:10.3390/cli5030048

Morteza Rahmani, Seyedeh Atefeh Mohammadi, Majid Azadi: Comparison of Spatial Interpolation Methods for Gridded Bias Removal in Surface Temperature Forecasts. Journal of Meteorological Research 01/2017; 31(4)., DOI:10.1007/s13351-017-6135-1


Majid M. Farahani, Sakineh Khansalari, Majid Azadi: Evaluation of helicity generation in the tropical storm Gonu. Meteorology and Atmospheric Physics 06/2016; 129(3)., DOI:10.1007/s00703-016-0465-x

 

Seyedeh Atefeh Mohammadi, Morteza Rahmani, Majid Azadi: Meta-heuristic CRPS minimization for the calibration of short-range probabilistic forecasts. Meteorology and Atmospheric Physics 01/2016; 128(4)., DOI:10.1007/s00703-015-0426-9

Seyedeh Atefeh Mohammadi, Morteza Rahmani, Majid Azadi: Decision Science Letters 4 (2015), Optimization of continuous ranked probability score using PSO. Decision Science Letters 04/2015; 4(3)., DOI:10.5267/j.dsl.2015.4.001

 

M. Azadi, M.M. Khodadi: Examining the energetics of secondary downstream development for two cyclone cases over western Iran. Journal of the Earth and Space Physics 01/2014; 39(4):159-175.

M. Azadi, E. Taghizadeh, M. H. Memarian, L. R. Dmitrieva-Arrago: Comparing the results of precipitation forecast based on mesoscale models on the territory of Iran during the cold season. Russian Meteorology and Hydrology 09/2013; 38(9):605-613., DOI: 10.3103/S1068373913090033

I. Soltanzadeh, M. Azadi, G. A. Vakili: Using Bayesian Model Averaging (BMA) to calibrate probabilistic surface temperature forecasts over Iran. Annales Geophysicae 07/2011; 29(7):1295-1303., DOI:10.5194/angeo-29-1295-2011

 

M. Azadi, Z. Zakeri: Probabilistic Precipitation Forecasting using a Deterministic Model Output over Iran. Research Journal of Environmental Sciences 02/2010; 4(2):138-148., DOI:10.3923/rjes.2010.138.148

 

A. Hedayati Dezfuli, M. Azadi: Verification of MM5 forecast precipitation over Iran. Journal of the Earth and Space Physics 01/2010; 36(3).

Rahimi, Saghafian, M.Azadi, Sedghi: Flood forecasting in arid and semi-arid region using continuous hydrological modeling.

Azar Zarrin, Hooshang Ghaemi, M.Azadi, Manuchehr Farajzadeh: The spatial pattern of summertime subtropical anticyclones over Asia and Africa: A climatological review. International Journal of Climatology 01/2009; 30(2):159 - 173., DOI:10.1002/joc.1879

M. Azadi, U. C. Mohanty, M. Mandal: A study on kinematic trajectory calculations with different schemes using wind field of varying temporal frequency. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering 01/2006; 6(1-4):7-17.

M. Azadi, U.C. Mohanty, O.P. Madan: Performance of a limited area model for the simulation of Western Disturbances.

 

M. Azadi, U C Mohanty, O P Madan, B Padmanabhamurty: Prediction of precipitation associated with a western disturbance using a high-resolution regional model: Role of parameterisation of physical processes. Meteorological Applications 09/2002; 9(3):317- 326., DOI:10.1017/S1350482702003055

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

 Azadi. M, 2000: Long range transport of air pollutants, Conference on Chemistry-Climate Interactions, International Center for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy.

  Azadi, M., U. C. Mohanty and O. P. Madan, 2002: Performance of a limited area model for the simulation of western disturbances, Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, Esfahan, Iran.

 

 Azadi, M., 1999: An Introduction to Semi-Lagrangian Techniques, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

 

 Azadi.M, 1999: Numerical solution of elliptic partial differential equations, School of Environmental Science, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

 

 Farahani, M., A. Vazifeh and M. Azadi, 2005: Horizontal resolution impact on prediction of precipitation rate over Iran, International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS), Beiging, China. 

  Mirzaei, E., M. Azadi and A. Mohebolhejeh, 2005: A quantative study of the effects of Persian Gulf and Oman Sea as humidity sources for synoptic systems in Iran, International Association of Meteorology and Atmoshperic Sciences (IAMAS), Beiging, China.

آزادی.م، ع. محب الحجه، 1372، کاربست روش های نیمه لاگرانژی بر روی مطالعه تاوایی فشارورد، هشتمین سمینار ژئوفیزیک ایران، تهران، ایران.

آزادی.م، ع. محب الحجه، 1375،  آغازگری یک مدل بسیط فشارورد، چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .

آزادی.م، مروری بر فرآیند پیش بینی عددی وضع هوا، همایش پیش بینی عددی وضع هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران.

آزادی.م.، 1380، حل عددی معادله مسیر در مدل های لاگرانژی، همایش علمی آلودگی هوا، مشهد، ایران.

آزادی.م، ف. داوری عدالت پناه، پ. رضازاده، ا. میرزایی و غ. وکیلی، 1381، نتایج مقدماتی اجرای عملیاتی تحلیل عینی به روش کرسمن، همایش پیش بینی عددی وضع هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران.

عابدینی،ا. ،م. آزادی، د. پرهیزگار، 1381،  کنترل کیفی داده های همدیدی سطح زمین و جو بالا، همایش  پیش بینی عددی وضع هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران.

آزادی.م، پ. رضازاده، ا. میرزایی، غ. وکیلی، 1382، پیش بینی عددی سیستم های زمستانی روی ایران، مطالعه مقایسه ای پارامتری سازی های فیزیکی، هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها، تبریز، ایران.

وظیفه.ا، م. آزادی، م. مزرعه فراهانی، 1383، بررسی اثر تغییر تفکیک افقی مدل منطقه ای محدود MM5 در شبیه سازی یک سامانه کم فشار سینوپتیکی بر روی ایران، نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شیراز، ایران.

رنجبر.ع، ع. بیدختی، م.آزادی، 1383، شبیه سازی عددی جزیره گرمایی تهران، نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها شیراز، ایران.

رنجبر.ع، ع. بیدختی، م. آزادی، 1383، مطالعه موردی و شبیه سازی عددی جزیره گرمایی تهران، همایش پیش بینی عددی وضع هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران.

تاجبخش.س، ع. بیدختی، م. آزادی، 1383، مطالعه شرایط هواشناسی تلاطم هوای صاف در منطقه ایران، نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شیراز، ایران.

میرزایی.ا، م. آزادی، ع. محب الحجه، 1383، مطالعه کمی اثر خلیج فارس و دریای عمان در تغذیه رطوبتی سامانه های همدیدی در ایران با استفاده از مدل منطقه ای اقلیمی RegCM3، نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شیراز، ایران.

آزادی.م، ع. محب الحجه، ا. میرزایی، 1384، پیش بینی فصلی بارش در ایران با استفاده از مدل منطقه ای  RegCM3، کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی، تبریز، ایران.

احمدی گیوی.ف، م. میرزایی، م. آزادی، 1384، بررسی دینامیکی ساختار و تحول جبهه زایی از دیدگاه تاوایی پتانسیلی در چند سامانه چرخندی بر روی خاورمیانه و ایران، همایش پیش بینی عددی وضع هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران. 

احمدی گیوی.ف، م. میرزایی، م. آزادی، 1384، بررسی دینامیکی جبهه زایی سطوح میانی و زیرین جو در چند سامانه چرخندی، دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران، ایران.

آزادی.م، س.جعفری،ا.، میرزایی،پ.، عربلی ،1385، ،پردازش برونداد مدل MM5،برای دمای بیشینه وکمینه در دو متری سطح زمین با استفاده از یک فیلتر کالمن ساده ، همایش پیش بینی عددی وضع هوا، تهران- پژوهشکده هواشناسی.

آزادی.م ،س.جعفری، ا.میرزایی، پ.عربلی ،1385، پس پردازش پیش بینی مدل MM5،برای دمای بیشینه وکمینه در دو متری سطح زمین با استفاده از یک فیلتر کالمن ساده ، دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها،یزد.

هدایتی.ا، آزادی.م، جعفری.س، 1386،ارزیابی عملکرد مدل منطقه اییMM5برای کمیت بارش برروی ایران" ،1386،همایش پیش بینی عددی وضع هوا، تهران- پژوهشکده هواشناسی.

آزادی.م، ذ.ذاکری، پ. عربلی، 1386، بدست آوردن پیش بینی احتمال بارندگی از برونداد مدل های یقینی، همایش پیش بینی عددی وضع هوا، تهران- پژوهشکده هواشناسی . 

Azadi. M,S. Jafari, E., Mirzaei and P., Arabli,2007,Using a Kalman Filter for Post Processing of a Mesoscale Numerical Weather Prediction Model Forecasts for Surface Temperature, THE 9th ISLAMIC COUNTRIES CONFERENCE ON STATISTICAL SCIENCES 2007 (ICCS-IX) ,Malesia.

Azadi.M, I. Soltanzade and Gh.A.Vakili, 2007, Statistical Postprocessing of Ensemble Outputs for the Prediction of Sea-level Pressure and 2-meter Temperature over Iran,  THE 9th ISLAMIC COUNTRIES CONFERENCE ON STATISTICAL SCIENCES 2007 (ICCS-IX) ,Malesia. 

غیبی.ا، م.آزادی، م. جمشدی، ر.رضوانی،1386، پس پردازش پیش بینی های مدلMM5 برای دمای 2متری سطح زمین با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی، همایش پیش بینی عددی وضع هوا، تهران- پژوهشکده هواشناسی.

احمدی گیوی.ف، م.درخشان، م.آزادی،1386 ، بررسی نقش شارهای سطحی ورطوبت حاصل ازدریای خزر در دو سامانه باران زا در سواحل جنوبی دریا،  همایش پیش بینی عددی وضع هوا، تهران- پژوهشکده هواشناسی.

جواهری.ن، م.آزادی، ا. میرزایی، 1386 ، معرفی ساختار ونمونه ایی ازکاربرد نرم افزار پیش بینی سیل در حوضه آبریز کارون،  همایش پیش بینی عددی وضع هوا، تهران- پژوهشکده هواشناسی. 

آزادی.م ،م.میرسعید، س. جعفری، 1388، ارزیابی عملکرد مدلWRFبرای پیش بینی بارش برروی ایران به مدت یکماه،دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه صنعتی نوشیروان.

آزادی.م، ز.کلاته سیفری، س.، جعفری، 1388، ارزیابی عملکرد مدل WRFبا استفاده ازطرحواره های فیزیکی مختلف، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه صنعتی نوشیروان.

سلطان زاده.ا، م.آزادی، غ.وکیلی، 1388، کالیبره کردن برونداد یک سامانه پیش بینی همادی به روش میانگین گیری بایزی، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه صنعتی نوشیروان. 

رضایی.آ، م.آزادی، 1388، مطالعه ساختار دمایی طوفان استوایی گنو به کمک اطلاعات واحدگمانه‌‌‌‌‌‌‌زن مایکروویو پیشرفتهAMSU-B) )، همایش ملی کاهش اثرات بلایای جوی واقلیمی،سازمان هواشناسی کل کشور،اداره کل هواشناسی اردبیل. 

آزادی.م، پ. عربلی، 1388، مقایسه پیش بینی های رسمی و پیش بینی های مدل WRF برای دمای کمینه و بیشینه روزانه در ایستگاه های همدیدی مراکز استان ها.


مشاهده کارنامه پژوهشی به صورت کامل:

مجید آزادی - کارنامه پژوهشی