خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ English

ابراهیم فتاحی

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: اقلیم شناسی  دانشگاه شهید بهشتی تهران – سال 1370

کارشناسی ارشد : آب و هواشناسی،  دانشگاه خوارزمی تهران – سال 1374

دکتری: آب و هواشناسی،  دانشگاه خوارزمی تهران – سال 1378

 

پست های اجرایی

-  مدیر امور پژوهشی و آموزشی پژوهشکده هواشناسی از سال 1384 تا مرداد 1390

- سرپرست امور اداری پژوهشکده هواشناسی، از سال 1385 تا دی  1388

- سرپرست پژوهشکده هواشناسی آبشناسی ایلام، از سال 1387 تا مرداد 1390

- عضو کمیته علمی پژوهشکده هواشناسی.

- رئیس کمیسون فنی آبشناسی CHY سازمان هواشناسی کشور

- عضو کمیته IT پژوهشکده هواشناسی

- عضو کمیته پژوهشی اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری

- عضو کمیته پژوهشی اداره کل هواشناسی استان لرستان

- عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران.

- عضو شورای پژوهشی سازمان هواشناسی کشور

- عضو کمیته ملی آب یونسکو

-  عضو کمیته ارتقا پژوهشکده هواشناسی

- رییس پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد، از  شهریور ماه  1390

- مدیر گروه هواشناسی آبشناسی پژوهشکده هواشناسی از  تیر ماه 1391

- معاون پژوهشی پژوهشکده هواشناسی از اردیبهشت سال 1393

- رییس کمیسیون دائمی پژوهشکده هواشناسی از اردیبهشت سال 1393


مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

-        Varibility of extreme temperature and precipitation of Iran., Journal of climatology,2008،

-          Analysis of air masses study and monitor the occurrence of frost in Southwest  basins in Iran, Earth Science & Climate Change,2008

-          Study of synoptical patterns of dust storms at south west region of lran, Journal of climatology,2012

-          Climate change Impact on Drought in west of Iran, Earth Science & Climate Change, 2015


مشاهده کارنامه پژوهشی به صورت کامل:

ابراهیم فتاحی