خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ English

ردیف نام پروژه وضعیت شروع پایان
101اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم و آبی ایرانخاتمه یافته8788
102تهیه و اجرای مدل های جفت شده پیش بینی وضع هوا و پیش بینی شرایط فیزکی دریا در منطقه عسلویه و خارکخاتمه یافته8788
103طراحی مدل سازی پایگاه ملی اطلاعات بلایای جوی و اقلیمیخاتمه یافته8686
104صدور پیش بینی های جوی و ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های رگبارهای شدید، برف و بوران شدید سرماهای بی موقع، با دمای شدید و تهیه و ارسال آماده سازی برای این مناطق از طریق داده های نزدیک ترین ایستگاه مجاور و یا نزدیک پروژه های فوق و بررسی امکان سنجی احداث ایستگاهخاتمه یافته8788
105بررسی کیفیت پیش بینی­های هواشناسی دریایی خلیج فارسدر حال اجرا8889
106مطالعه مناطق مستعد وقوع مه در شبکه حمل و نقل جاده ای ( با هدف نصب سیستم هشدار مه در گردنه های مه گیر)در حال اجرا8889
107تدوین اطلس هواشناسی – جاده ای بزرگراه های کشوردر حال اجرا8889
108مقایسه عملکرد برونداد مدلهای MM5,WRS,HRM برای بارش و کمیتهای پیوستهدر حال اجرا8889
109ارزیابی و صحت سنجی داده های بارندگی ماهواره ای PERSIANN با استفاده از شبکه دیدبانی زمینی در ایراندر حال اجرا8889
110مطالعه اقلیمی گرد و خاک چند ایستگاه منتخب با بهره گیری از نمایه نوفان گرد و خاک (DSI)در حال اجرا8889
111نمایه سازی متون کتابخانه تخصصی پژوهشکده هواشناسیدر حال اجرا8889
112بازیابی نمایی دمای نقطه شبنم و سمت و سرعت باد در سطوح فشاری استاندارد با استفاده از داده های مایکروویو ماهواره ای و روش معکوس شبکه های عصبیخاتمه یافته8889
113بررسی تعدادی از شاخص های تجربی پیش بینی توفان تندری بر اساس مطالعات اقلیمی و مدل منطقه ای پیش بینی عددی وضع هوا (HRM) در فرودگاه های تهران- مهرآباد و تبریزدر حال اجرا8889
114مطالعه و طراحی سامانه هشدار سیل حوضه های شهر بیجار، گرکانرود، شلمانرود، پلرود، ناورود و ماسوله رودخاندر حال اجرا8789
115امکان سنجی پیش آگاهی فصلی و بلند مدت-دما و بارش با به کارگیری مدلهای منطقه ای عددی پیش بینی بلند مدت و ریز مقیاس نمودن (down scaling) برای استان کرماندر حال اجرا8788
116تهیه و تدوین دفاتر الکترونیکی ثبت گزارشات جوی در ایستگاههای هواشناسی همدیدی کشور و پیاده سازی و عملیاتی نمودن دفاتر بطوری که از زمان آغاز دیده بانی و ورود به سیستم سویچ و فایل شدن در خدمات ماشینی بصورت هماهنگ و دیجیتالی انجام شودخاتمه یافته8787
117طرح ارزیابی شاخصهای خشکسالی هواشناسی و مقایسه آنها به منظور تعیین یک شاخص برترخاتمه یافته8888
118طرح پایش و تحلیل خشکسالی در ایران با استفاده از فن آوری سنجش از راه دورخاتمه یافته8888

تعیین اولویت های پژوهشی سازمان هواشناسی کشورخاتمه یافته8888
119طرح سامانه ارزیابی و پیش بینی خشکسالی کشاورزیخاتمه یافته8889
120طرح تهیه اطلس خشکسالی های هیدرولوژیکی حوضه های آبریز جنوب غرب کشورخاتمه یافته8889
121طرح توسعه شاخص خشکسالی پالمر و صحت سنجی آن به کمک داده های ماهواره ای رطوبت خاک در ایرانخاتمه یافته8889
122طرح توسعه شاخص کمبود رطوبت خاک توسط دادهای ماهواره ای انعکاسی و حرارتی خاتمه یافته8889
123مطالعه و پهنه بندی و پایش اطلس بلایای جوی و اقلیمی در استان لرستانخاتمه یافته8888
124بازنگری و تهیه سرفصل پودمان های آموزشی مصوب سازمان هواشناسی کشوردر حال اجرا9090
125مطالعه ، بررسی و امکان سنجی استفاده از فن آوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایراندر حال اجرا9090
126تخمین آب مورد نیاز ناخالص پیاز بر اساس روش کم آبیاری از نرمالدر حال اجرا8990
127تهیه اطلس باد ایستگاه های هواشناسی ساحلی استان هرمزگاندر حال اجرا8990
128سامانه پایش و هشدار پدیدۀ گرد وغبار کشوردر حال اجرا9090
129پیش بینی دریایی با کاربست مدل موج SWAN روی دریای خزردر حال اجرا9090
130طراحی نرم افزار گرافیکی جهت آنالیز داده های هواشناسی، داده هایGrib,NC,HDFدر حال اجرا9090
131مدل سازی موج بلند ناشی از باد و پیش بینی تغییرات تراز آب ناشی از آن در دریای خزردر حال اجرا8990
132ارائه مدل پیش بینی دمای سطح خاکدر حال اجرا29/4/9029/4/91
133شناسایی مناطق باد خیز در جهت بهره برداری از انرژی بادی در استان قزویندر حال اجرا25/7/9025/3/91
134بررسی اقلیم استان کردستان از دیدگاه نوسان عوامل جوی در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت و تبعات اجتماعی- اقتصادی این نوساناتدر حال اجرا1/7/9028/12/90
135پایش دوره های خشکسالی از طریق شاخصPDSI و صحت سنجی آن توسط داده های محلی در استان کرماندر حال اجرا1/9/9031/4/91
136مطالعات توصیفی باد گرمش در جلگه گیلاندر حال اجرا20/8/9020/12/90
137بررسی آماری، سینوپتیکی و ترمودینامیکی پدیده تگرگ در استان لرستاندر حال اجرا20/9/9020/3/91
138طبقه بندی اقلیم شهر های مندرج در لیست پیوست از نقطه نظر نیاز انرژی گرمایی واحدهای مسکونی هر شهر در فصل سرد سال و تعیین وزن تاثیر فاکتورهایی که برای محاسبات این نیاز توسط آن پژوهش کده معرفی می گردددر حال اجرا1/4/9030/7/90
139تعیین آستانه های بحرانی تابش فرا بنفش خورشید( موظف)در حال اجرا10/7/8910/7/90
140تحلیل آماری بارش و دما در ایران


141طراحی شبکه سنجش گرد و غبار در استان چهارمحال و بختیاریدر حال اجرا3/11/903/11/91
142طرح مکانیابی و بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی قزوین با بهره گیری از GISدر حال اجرا25/11/9025/7/91
143بررسی روند تغییرات دمایی در ایستگاه های شهری و غیر شهری استان تهراندر حال اجرا11/10/9031/1/91
144پیش بینی عددی بارش ودما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرزخاتمه یافته20/1/9029/12/90
145بررسی نقش پارامترهای هواشناسی بر عملکرد محصول دیم استان مرکزی در حال اجرا20/6/9020/12/90
146پهنه بندی خشکسالی استان مرکزی با استفاده از داده های هواشناسی در حال اجرا20/6/9020/12/90
147اطلس اقلیم گردشگری در استان سمناندر حال اجرا29/10/9029/1/91
148طراحی و تهیه سامانه دریافت داده های پیش بینی مدل WRF و دیدبانی متناظر برای دمای کمینه و بیشینه روزانه و پس پردازش خروجی مدل برای ایستگاه های هواشناسی یزدخاتمه یافته15/12/9015/4/90
149تهیه مدل تبخیر و تعرق گیاه پیاز (رقم پریماوز) با استفاده از فرمول های تجربی و شبکه های عصبیدر حال اجرا1/5/9025/1/91