خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ English

تاریخ صدور: پنجم شهریور ماه 1396

چکیده

مجموع بارش سال زراعی جاری کشور، از اول مهر ماه 1395 تا پنجم شهریور ماه  1396، حدود 215 میلیمتر است که نسبت به میانگین سال گذشته و بلندمدت به ترتیب 7 و 9 درصد کاهش را نشان می دهد و بیشترین کاهش در استان خوزستان با بیش از 40 درصد رخ داده است. انتظار داریم بارش نیمه دوم شهریور در استان های حاشیه دریای خزر در حد نرمال تا بیش از نرمال و در سایر نواحی کمتر از نرمال باشد. کاهش بارش مهرماه در غرب کشور محسوس است. در ماه آبان با وجود کمبود بارش در سطح کشور ( به ویژه در سواحل خزر)، در بخش هایی از جنوب و جنوب غرب کمی بارش ها بیش از نرمال خواهد بود. برای ماه آذر، بارش در استان های ساحلی خزر، شمال غرب و جنوب غرب کشور کمتر از نرمال و در شمال شرق کشور در حد نرمال پیش بینی می شود. در مجموع بارش پاییز سال جاری اندکی کمتر از نرمال است ولی نسبت به سال گذشته شرایط بهتری خواهد داشت. میانگین دمای ماهانه کشور غیر از نیمه اول شهریور تا اواخر پاییز حدود یک درجه سلسیوس بیش از نرمال خواهد بود و این افزایش در مناطق غربی بیش از سایر نواحی است.
یش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می­ شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید یا اطلاعات بیشتری می خواهید، می­ توانید به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.

وضعیت جاری
مطابق پهنه بندی انحراف مجموع بارش کشور از اول مهر ماه 1395 تا پنجم شهریور ماه  1396، (شکل 1)، دو منطقه پربارش در مناطق بادپناه زاگرس مرکزی و جنوب و جنوب غرب کشور دیده می شود.


    شکل1- پهنه بندی انحراف بارش کل کشور از اول مهر ماه 1395 تا پنجم شهریور ماه
1396 (
از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)

سایر نواحی به ویژه جنوب ­غرب و سواحل شمالی کشور با کاهش بارش مواجه بوده اند که بیشترین کاهش در استان خوزستان به مقدار 40 درصد در مقایسه با بلندمدت رخ داده است.

پیش بینی بارش

به استثنای بخش هایی از شمال غرب و سواحل دریای خزر در نیمه دوم شهریور، در مجموع بارش کشور در شهریور ماه متمایل به کمتر از نرمال است. در ماه مهر به جز بخش های مرکزی سواحل خزر، میانگین بارش به ویژه در شمال غرب و غرب، کمتر از نرمال پیش بینی می شود. انتظار داریم بارش آبان ماه در سواحل خزر و شمال غرب کمتر از نرمال ولی در جنوب غرب بیش از نرمال باشد.شکل 2-
پیش بینی بی هنجاری بارش ماه های شهریور (بالا-چپ)،مهر (بالا-راست)، آبان (پایین-راست) و آذر (پایین-چپ) 1396
(از CFS v.2 پس پردازش شده)

در شکل 3 میانگین بارش پاییز 1396 کشور با تلفیق برونداد مدل های مختلف آورده شده است. با وجود تغییرپذیری بارش ماهانه، میانگین بارش در شمال غرب و سواحل خزر متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود. در مناطقی از جنوب غرب، بارش بیش از نرمال مورد انتظار است. شکل 2 نوسان های بارش ماهانه کشور را نشان می دهد.

   
شکل 3- پیش بینی بی هنجاری بارش کشور در پاییز 1396 نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه (از CFS v.2 پس پردازش شده)

پیش بینی دما
میانگین دما در شهریور ماه، به ویژه در شرق کشور، کمتر از نرمال است. در مهر ماه میانگین دما تا 1.5 درجه سلسیوس بیش از نرمال خواهد بود. در ماه های آبان و آذر پهنه افزایش دما در کشور گسترده می شود و بیشترین آن در نیمه شمالی و غربی رخ می‌دهد. در برخی نواحی احتمال افزایش دما تا بیش از 2 درجه سلسیوس است.


شکل 4- پیش بینی نابهنجاری دمای هوا در ماه های شهریور (بالا-چپ)، مهر (بالا-راست)، آبان (پایین-راست) و آذر (پایین-چپ) 1396 بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (از مدل CFS v.2 پس پردازش شده)


شکل 5- پیش بینی نابهنجاری دمای پاییز 1396 بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

پیش بینی ناهنجاری دمای کشور در پاییز سال 1396 نسبت به میانگین بلندمدت در شکل 5 نشان داده شده است. افزایش دما در مناطق شمالی و غربی کشور متمرکز خواهد که تا یک و نیم درجه سلسیوس بیش از میانگین بلندمدت را تجربه خواهند کرد.

نمایه دورپیوندی
مطابق شکل 6 نمایه انسو 3-4 تا اواخر پاییز در وضعیت نرمال تا لانینای نسبتاّ ضعیف است که کمکی به افزایش بارش کشور نمی کند.شکل 6- پیش بینی نمایه نینو 3-4 با استفاده از پس پردازش برونداد داده های SST توسط پژوهشکده اقلیم شناسی (بالا) و پیش بینی چند مدلی NMME (پایین)

توضیح

پیش بینی فصلی کشور در پایان اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.