خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ English
پیش بینی دمای کمینه و بیشینه برای مراکز استان ها تا ۵ روز آینده (درجه سلسیوس)
  تاریخ صدور پیش بینی: چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶      [روز قبل]
شهر چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبهیکشنبه
اراک
-۳.۳
۱۰.۴
-۲.۲
۱۱
-۱.۵
۱۰.۱
-۱.۲
۱۱
-۲.۵
۱۱.۴
اردبیل
-۲.۲
۶.۹
-۲.۶
۶.۷
-۳.۵
۹.۲
-۱.۱
۹.۵
-۲.۴
۱۰.۸
ارومیه
-۴.۷
۶.۹
-۴.۳
۷
۷.۹
۸.۲
-۳.۹
۷.۶
اصفهان
-۳.۲
۱۲.۸
-۲.۴
۱۲.۲
-۰.۴
۱۲.۹
۱.۱
۱۲
۲.۶
۱۱.۵
اهواز
۶.۵
۲۰.۳
۸.۶
۲۲.۸
۱۲.۳
۲۳.۲
۱۲.۹
۲۱.۱
۹.۸
۲۲.۵
ایلام
۳
۱۹.۱
۴.۲
۱۶.۲
۱.۹
۱۵.۷
۱.۵
۱۶.۶
۱.۸
۱۸.۱
بجنورد
-۴.۶
۵.۸
-۶.۳
۷.۸
۸.۷
-۴.۸
۱۰.۴
۱۳.۵
بندر عباس
۸.۵
۲۵.۳
۸.۴
۲۴.۸
۸.۹
۲۵.۶
۱۱.۷
۲۶.۳
۱۱.۴
۲۷.۲
بوشهر
۱۱.۸
۲۳.۹
۱۵.۴
۲۲.۹
۱۶.۹
۲۱.۹
۱۷.۴
۲۲.۸
۱۶.۲
۲۲.۲
بیرجند
-۹.۹
۸.۷
-۱۰.۵
۸.۱
-۸.۵
۱۲.۲
-۴.۹
۱۴.۸
-۲.۳
۱۲.۲
تبریز
-۳.۶
۵.۹
-۴.۶
۶.۵
-۳.۵
۶.۵
-۳.۹
۷.۳
-۳.۵
۶.۸
تهران
۲
۱۰.۳
۰
۹.۱
۰
۹.۶
۱.۳
۱۰.۴
۲
۱۱.۸
خرم آباد
۰.۵
۱۷.۸
۱.۸
۱۴.۲
۲.۲
۱۳.۷
۱.۳
۱۴.۹
۱.۱
۱۶.۲
رشت
۴.۵
۱۵
۳.۵
۱۴.۳
۲.۹
۱۴.۴
۴.۴
۱۴.۵
۴.۱
۱۵.۴
زاهدان
-۸.۲
۱۱.۹
-۶.۵
۱۳.۱
-۶.۱
۱۴
-۱.۴
۱۵.۹
-۱.۶
۱۷.۵
زنجان
-۳.۸
۱۰.۴
-۲.۹
۱۱
-۳.۲
۱۲.۷
-۲.۳
۱۲.۶
-۲.۷
۱۲.۹
ساری
۳.۵
۱۴.۵
۳.۵
۱۴.۲
۳.۸
۱۴.۷
۵.۲
۱۵.۴
۵.۹
۱۶.۸
سمنان
۱.۱
۸.۵
-۱.۳
۸.۲
۹.۲
-۰.۱
۱۰.۷
۰.۷
۱۱.۵
سنندج
-۳.۲
۱۴.۸
-۱.۲
۱۴
-۰.۵
۱۵.۶
-۱.۹
۱۵.۷
-۰.۶
۱۶.۴
شهر کرد
-۹.۷
۱۳
-۸.۴
۱۴
۱۲.۶
-۵.۵
۸.۷
-۵.۸
۱۰.۶
شیراز
-۰.۴
۱۴.۵
-۰.۱
۱۵.۲
۰.۸
۱۳.۱
۳.۷
۱۲.۳
-۰.۲
۱۳.۵
قزوین
-۱.۶
۱۳.۳
-۰.۴
۱۰.۶
-۲.۱
۱۱.۲
۰.۴
۱۲.۷
۰.۱
۱۳.۳
قم
-۱.۱
۱۵.۴
-۱.۷
۱۲.۷
-۳.۵
۱۲.۵
-۱.۲
۱۳.۴
-۱.۱
۱۵.۲
گرگان
۱.۵
۱۳.۲
۰.۱
۱۲.۱
-۰.۷
۱۳.۶
۰.۲
۱۴
۰.۶
۱۵.۱
مشهد
-۴.۶
۶.۸
-۶.۳
۶.۱
-۵.۵
۹.۵
-۲.۱
۱۱.۶
-۰.۵
۱۴.۵
همدان
-۵.۳
۸.۸
-۴.۲
۹.۱
-۳.۷
۱۰.۸
۹.۹
-۴.۱
۱۰.۴
کرج
۰.۵
۹
-۰.۱
۷.۶
-۰.۵
۸.۹
۰.۸
۹.۷
۱.۷
۱۰
کرمان
-۸.۷
۱۰.۹
۱۴.۱
-۵.۵
۱۵.۷
-۳.۱
۱۶.۷
-۴.۹
۱۵.۳
کرمانشاه
-۳.۱
۱۴.۸
۱۲.۸
-۲.۸
۱۳.۲
-۲.۹
۱۴.۴
-۲.۳
۱۴.۴
یاسوج
-۰.۹
۱۳.۲
-۰.۸
۱۱.۹
-۰.۶
۸.۶
-۱.۱
۸.۵
-۲.۹
۱۰.۳
یزد
۰
۱۳.۶
۱.۴
۱۵.۷
۲.۵
۱۶.۸
۴.۶
۱۶.۹
۴
۱۴.۳